هکبش تامیظنت

میس یب لاصتا

.دینک باختنا ار دوخ میس یب هکبش

ندرك هزات

.دشاب توافتم ییایفارغج هقطنم و لدم ساسارب تسا نکمم ریوصت" "

.دینک دراو یتسد روط هب ار هکبش )مان( SSID و هدرک باختنا ار هکبش ندوزفا ،دوش یمن رهاظ تسرهف رد امش رظن دروم هکبش رگا" "

هب راکدوخ روط هب نویزیولت .دیهد راشف میس یب رتور رد ار PBC ای WPS همکد سپس و هدرک باختنا هکبش تامیظنت هحفص رد ار WPS" "

.تسا هدش لصو تنرتنیا

تنرتنیا لاصتا تیعضو لرتنک

نونکا هکبش تیعضو هکبش تامیظنت

.دینک هدهاشم ار تنرتنیا تیعضو و ینونک هکبش

هکبش رد نویزیولت مان رییغت

نونکا هاگتسد مسا هکبش تامیظنت

.دیهد رییغت ار مان و هدرک باختنا تسیل نییاپ رد ار ربراك یدورو .دیهد رییغت ار هکبش رد نویزیولت مان دیناوت یم