هحفص هزادنا ای 4:3 تلاح رد ریوصت هزادنا رییغت

4:3 هحفص هزادنا ریوصت هزادنا ریوصت تامیظنت

اب بسانتم ای 4:3 تلاح رد نویزیولت یاشامت نیح رد ار تسا بسانم امش ییایفارغج هقطنم اب هک یریوصت هزادنا دیناوت یم امش نیا رد ار ریوصت هزادنا ات دهد یم ناکما امش هب تیلباق نیا و هدوب توافتم روشک اب هدش ینابیتشپ ریواصت هزادنا .دینک باختنا هحفص

.دینک میظنت دروم

.تسین دوجوم دشاب هدش لصو نویزیولت هب HDMI هدنهد لاصتا ای تننوپماک هدنهد لاصتا قیرط زا یجراخ هاگتسد هکیماگنه 4:3 تلاح" "

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا" "

شیامن هحفص رد ریوصت نداد اج

هحفص اب بسانتم ریوصت هزادنا ریوصت تامیظنت

.دراد ریوصت هزادنا هب یگتسب تیلباق نیا هب یسرتسد" "

ریوصت تیعقوم ای و هزادنا میظنت

تیعقوم/ییامنگرزب ریوصت هزادنا ریوصت تامیظنت

.دراد ریوصت هزادنا هب یگتسب تیلباق نیا هب یسرتسد" "

یسراف یامنیس تلاح زا هدافتسا

یسراف یامنیس تلاح صاخ هدهاشم تلاح ریوصت تامیظنت

یم .دنک یم هئارا دنسپ مدرم یاوتحم یارب ار هنیهب یادص و ریوصت نویزیولت ،دینک یم نشور ار یسراف یامنیس تلاح هکیماگنه راد تهج همکد 4 ،ریوصت تیعقوم ای هزادنا رییغت یارب .دینک هنیهب زین هاوخلد میظنت تلاح اب ار نویزیولت ریوصت تیعقوم ای هزادنا دیناوت

.دیهد راشف ار رود هار زا لرتنک یور

.تسا دوجوم یصاخ ییایفارغج قطانم رد اهنت تیلباق نیا" "

.دنشاب توافتم ییایفارغج هقطنم ساسارب تسا نکمم یعقاو مان" "