لرتنک مرها ای نویزیولت لرتنک همکد لفق ندرکزاب/ندرک لفق

نویزیولت هدننک لرتنک لفق سانشراک تامیظنت متسیس تامیظنت

.دشاب توافتم لدم هب یگتسب تسا نکمم تیلباق نیا یعقاو مان" "

لباقم یاهرگناشن یزاس لاعفریغ/لاعف

یرون هولج سانشراک تامیظنت متسیس تامیظنت

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا" "

.دشاب توافتم تسا نكمم لدم هب یگتسب نویزیولت رون گنر" "

)DivX یلوپ یاه ملیف یاشامت( DivX زاوج اب هاگتسد ناونع هب نویزیولت تبث

DivX® یتساوخرد یویدیو سانشراک تامیظنت متسیس تامیظنت

.دوش تظفاحم تایوتحم هدننک هئارا تیار یپک زا ات دنک یم لمع ینف تینما مسیناکم کی ناونع هب )DRM( لاتیجید قوقح تیریدم" "

.دینک اشامت ندرک تبث نودب ار ناگیار DivX یاه ملیف ای هدش طبض یاه ملیف دیناوت یم امش" "

دوخ ربراک باسح هب DivX هدش تبث هاگتسد کی ناونع هب نویزیولت تبث زا لبق و )http://www.divx.com( هدرک دیدزاب DivX یامنرات زا" "

.دینک داجیا ار باسح کی ،دیرادن باسح رگا .دیوش دراو