لیابوم لگناد قیرط زا هکبش هب لاصتا

.دینک داجیا نویزیولت هب لیابوم لگناد لاصتا طسوت ار هکبش لاصتا

هب ار لیابوم لگناد .دینک داجیا لیابوم هاگتسد قیرط زا ار هکبش هب نویزیولت لاصتا ،نویزیولت هب لیابوم لگناد لاصتا طسوت دیناوت یم

.دینک لصو نویزیولت رد USB هاگرد

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا" "

یاه هاگرد نیب رد یتلالاتخا هطساو هب تسا نکمم USB یاه هاگتسد ،دینک یم هدافتسا )اه هداد تراک( گرزب لیابوم لگناد زا هکیماگنه" " لباک زا ،تروص نیا رد .دنکن راک تسرد فارطا طیحم و نوماریپ زا یتلالاتخا هطساو هب تسا نکمم میس یب هکبش ای دننکن راک تسرد USB

دینک هدافتسا USB طبار

.تسین دوجوم دینک یم رارقرب ار لیابوم هکبش هک ینامز لاناک هب هتسباو همانرب" "

.دیریگب سامت دوخ یتنرتنیا سیورس هدنهد هئارا اب افطلً ،دیراد یلکشم نیلانآ یاه سیورس زا هدافتسا رد رگا" "

:زا دنترابع دننک یم ینابیتشپ تیلباق نیا زا هک اهنآ یاه هاگتسد و لیابوم تامدخ ناگدننک هئارا )ناتسودنه یارب اهنت(

)E3276S ، E3276s-920 ، E8231 :لدم هرامش( Airtel

)E1732 ، E8231 :لدم هرامش( Idea

 

)E177 ، E8231 :لدم هرامش( Tata Docomo

E303C ، E303U ، E3121B ، :لدم هرامش( ) Airtel ، Idea ، TataDocomo ، Aircel ، Vodafone ( زاب یاه لگناد

 

)E3131B ، E8221