تامدخ یارب بطاخم تاعلاطا ندرک ادیپ

نونکا Samsung اب سامت ینابیتشپ تامیظنت

ریاس و Smart Hub تاعلاطا ،نویزیولت رازفا مرن شیاریو ،نویزیولت لدم هرامش ،سامت زکرم نفلت هرامش ،Samsung یامنرات سردآ

.دینک هدهاشم دیناوت یم ار Samsung یامنرات ای Samsung سامت رازگراک زا تامدخ تفایرد یارب زاین دروم تاعلاطا

سیورس یارب تساوخرد

نونکا ینابیتشپ تساوخرد ینابیتشپ تامیظنت

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد تیلباق نیا" "

تهباشم دیراد هک یلکشم اب هک یدروم .دینک تساوخرد تامدخ یارب دیناوت یم دیدش هجاوم نویزیولت دروم رد یلکشم اب هکیماگنه یارب امش تساوخرد .دینک باختنا ار لاسرا تاقلام رارق کی یزیر همانرب ای دوش تساوخرد نونکا سپس و هدرک باختنا ار دراد

.دش دهاوخ تبث تامدخ

.دینک تقفاوم تامدخ یارب تساوخرد طباوض و طیارش اب دیاب امش" "

نویزیولت درکراک یبای بیع

ندنادرگرب و شخپ لانگیس تردق یارب تامیظنت دیناوت یم ،نیا رب هولاع .دینک هدهاشم ار یتوص و یریوصت یاه هداد یجورخ تیعضو دیناوت یم

.دینک یدنبرکیپ ار Smart Hub & TV هناخراک تیعضو هب تامیظنت

نونکا یبای بیع دوخ ینابیتشپ تامیظنت

ندنادرگرب یارب تامیظنت دیناوت یم ،نیا رب هولاع .دنوش یم شخپ یداع روط هب نویزیولت یادص و ریوصت ایآ هک دینک لرتنک دیناوت یم

.دینک یدنبرکیپ ار نویزیولت و Smart Hub هناخراک تیعضو هب تامیظنت