دینک هعلاطم نویزیولت بصن زا سپ

یدورو یاه لانگیس و ریوصت یاه هزادنا

113.

تقرسدض لفق بصن

114.

دینک هعلاطم میس یب تنرتنیا لاصتا یزادنا هار زا لبق

114.

)هدش ینابیتشپ یاه نشولوزر( دینک هعلاطم رتویپماک هب لاصتا زا لبق

IBM

116.

MAC

116.

VESA DMT

117.

یریوصت یاه لانگیس یارب هدش ینابیتشپ یاه نشولوزر

CEA-861 .118

دیناوخب Bluetooth یاه هاگتسد زا هدافتسا زا لبق

Bluetooth زا هدافتسا یاه تیدودحم 119.

اه تیلباق و اه همکد

یا هناسر دنچ یاوتحم شخپ نیح رد دوجوم یاه تیلباق و اه همکد

.120

یشزرو تلاح زا هدافتسا نیح رد دوجوم یاه تیلباق و اه همکد

.122

تفیش میات ای همانرب طبض نیح رد دوجوم یاه تیلباق و اه همکد

.123

زوجم

.دنک یمن راک Timeshift ای طبض یزیر همانرب درکلمع دنک یمن راک Anynet+ (HDMI-CEC)‎

متسه هجاوم یلکشم اب اه همانرب زا هدافتسا ای عورش رد نم

دوش یمن شخپ نم لیاف

منک ددجم میظنت ار نویزیولت مهاوخ یم رگید تاعوضوم

تارکذت و اه طایتحا

Timeshift و ندرک طبض یاهدرکلمع زا هدافتسا زا لبق

طبض یزیر همانرب و طبض یاهدرکلمع زا هدافتسا زا لبق

99.

Timeshift درکلمع زا هدافتسا زا لبق

101.

همانرب شخپ یارب هدش تیامح یتوص یاه هنیزگ

UHD یدورو یاه لانگیس یارب هدش تیامح یاه نشولوزر

دشاب هدش میظنت شوماخ یور HDMI UHD Color رگا

102.

دشاب هدش میظنت نشور یور HDMI UHD Color رگا

102.

دینک هعلاطم یتوص لماعت زا هدافتسا زا لبق

یتوص لماعت یارب اه طایتحا

103.

یتوص لماعت زا هدافتسا طیارش

103.

دینک هعلاطم اه همانرب زا هدافتسا زا لبق دینک هعلاطم Web Browser زا هدافتسا زا لبق دینک هعلاطم یقیسوم ای وئدیو ،سکع شخپ زا لبق

یقیسوم و وئدیو ،سکع یاه لیاف زا هدافتسا یاه تیدودحم

107.

هدش ینابیتشپ یجراخ یاه سیونریز

108.

هدش ینابیتشپ یلخاد یاه سیونریز

108.

هدش ینابیتشپ ریوصت یاه نشولوزر و اه تمرف

109.

هدش ینابیتشپ یقیسوم یاهدک و اه تمرف

109.

هدش ینابیتشپ ياهدک وئدیو

110.