دوش یمن لصو تنرتنیا هب نویزیولت

.دنشاب دیفم لکشم عفر رد تسا نکمم تامادقا نیا ،دراد یتلااکشا تنرتنیا اب لاصتا رد نویزیولت هکیماگنه

!دینکب ار راکنیا

 

لکشم

 

.)هکبش تیعضو هکبش تامیظنت

( دشاب لصو هکبش هب نویزیولت هک دیوش نئمطم

هکبش هب دناوت یمن نویزیولت

دوش لصو امش یاه همانرب ای

 

.دیریگب سامت دوخ یتنرتنیا تامدخ هدننک هئارا اب

اب راگزاس یاه لدم یارب اهنت(

 

 

 

.)تنرتنیا

.دشاب لصو تنرتنیا هب و هدوب نشور رتور/مدوم هک دینک دییأت

.دشن ارجا میس یب هكبش لاصتا

 

 

 

.دیهدن رارق راوید هشوگ رد ارنآ .دیهد رارق یزکرم ناکم کی رد ار یسرتسد هطقن ای مدوم رتور ،میس یب رتور

 

 

ار هدننک رارکت .دینک هدافتسا میس یب لانگیس ناوت رد یروف تیوقت تفایرد یارب میس یب هدننک رارکت زا

 

 

 

 

.دیهد رارق نویزیولت و میس یب رتور نیب

یدایز میس یب هکبش لانگیس

نیا زا .دنک یم لمع زترهاگیگ 2.4 سناکرف رد ،802.11g (wireless-G)‎،میس یب یروانف نیرت لومعم

یاه برد ،کدوک یاهروتینام ،ویوورکیام یاهرف ،میس یب یاه نفلت یرایسب رد هدرتسگ روط هب سناکرف

.تسا فیعض

یب لئاسو ندرک شوماخ ای هدافتسا مدع اب ار لخادت .دوش یم هدافتسا میس یب لئاسو یرایسب و ژاراگ

 

 

هدافتسا ییاه هاگتسد زا ،ضوع رد .دیهد شهاک ،دننک یم هدافتسا زترهاگیگ 2.4 سناکرف زا هک یمیس

 

 

.دننک یم رارقرب طابترا زترهاگیگ 5.0 سناکرف قیرط زا هک دینک

 

 

 

 

 

 

.)هکبش تیعضو هکبش تامیظنت

( دینک لرتنک ار هکبش لاصتا تیعضو

قیرط زا رازفا مرن یناسرزورب

.دینک لصو هکبش هب ارنآ ،هدشن لصو هکبش هب نویزیولت رگا

.تسا هدشن ماجنا تنرتنیا

.دوش یم فقوتم دیشاب هدرک دولناد ار رازفا مرن شیاریو نیرتدیدج لابقً هکیتروص رد اقترا

 

 

 

 

 

 

 

.دنک یمن راک Timeshift ای طبض یزیر همانرب درکلمع

.دنشاب دیفم لکشم عفر رد تسا نکمم تامادقا نیا ،دننک یمن راک طبض یزیر همانرب ای Timeshift هکیماگنه

!دینکب ار راکنیا

لکشم

 

.تسا هدش لصو نویزیولت هب USB هاگتسد ایآ هک دینک لرتنک

طبض یزیر همانرب زا ناوت یمن

رد تفیش میات درکلمع .دوش یم فقوتم راکدوخ روط هب ندرک طبض دوش فیعض یدایز لانگیس رگا

.درک هدافتسا

.درک دهاوخن راک دشاب هتشادن دوجو USB هاگتسد رد یفاک یزاس هریخذ یاضف هکیتروص