اه همانرب طبض

اه همانرب طبض

45.

طبض یزیر همانرب تسرهف تیریدم

46.

هدش طبض یاه همانرب یاشامت

46.

ینامز همانرب هدهاشم یزادنا هار

لاناک یارب ینامز همانرب هدهاشم یزادنا هار

47.

هدش یدنبنامز یاشامت شیاریو

47.

Timeshift زا هدافتسا

لاناك تسرهف زا هدافتسا اه لاناک شیاریو

لاناک فذح و ددجم تبث

50.

هدش تبث یاه لاناک شیاریو

51.

اه لاناک لفق ندرک زاب/لفق

51.

همانرب یدنب هجرد لفق زا هدافتسا

51.

یصخش هاوخلد تسرهف داجیا

هاوخلد ناونع هب اه لاناک تبث

52.

هاوخلد یاه تسیل طقف رد اه لاناک باختنا و اشامت

52.

هاوخلد تسرهف شیاریو

هاوخلد تسیل زا هدش تبث یاه لاناک فذح

53.

هاوخلد تسیل ندرک بترم هرابود

53.

هاوخلد تسیل ددجم یراذگ مان

53.

یشزرو تلاح اب یشزرو یاه همانرب ندرک رت هنایارگ عقاو

شزرو عون باختنا

54.

راکدوخ روط هب مهم تاکن جارختسا

55.

یشزرو تلاح رد هدش طبض یزاب یاشامت

55.

نویزیولت یاشامت یتیامح یاه تیلباق

دوجوم یاه لاناک یارب ندرک نکسا

56.

همانرب شخپ یادص هنیزگ باختنا

56.

همانرب شخپ هتفرشیپ تامیظنت یدنبرکیپ

56.

لاتیجید نتم ندناوخ

56.

شخپ یتوص نابز باختنا

57.

)هقطنم( روشک میظنت

58.

شخپ یاه لانگیس یتسد ندرک نازیم

58.

شیامن هحفص قیقد میظنت

59.

لاناک تسرهف لاقتنا

60.

هراوهام متسیس میظنت

60.

تسکت هلت نابز رییغت

60.

دنمشوه یاه یگژیو

Smart Hub

هحفص نیلوا شیامن

28.

Smart Hub راکدوخ عورش

29.

راکدوخ روط هب هدش هدافتسا همانرب نیرخآ عورش

29.

Smart Hub یاه لاصتا شیامزآ

29.

Smart Hub ددجم میظنت

29.

گنوسماس باسح زا هدافتسا

Samsung باسح داجیا

30.

Samsung باسح هب دورو

31.

GAMES زا هدافتسا

یزاب یارجا و بصن

33.

هدش بصن ای یرادیرخ یاه یزاب تیریدم

33.

اه یزاب شجنس

34.

اه همانرب زا هدافتسا

همانرب یارجا و بصن

36.

هدش بصن ای یرادیرخ یاه همانرب تیریدم

37.

اه همانرب شجنس

38.

هدش یرادیرخ یاه همانرب شجنس

38.

اه تیلباق و اه یگژیو ریاس زا هدافتسا

38.

e-Manual زا هدافتسا

e-Manual عورش

39.

e-Manual رد اه همکد زا هدافتسا

39.

بو رگرورم زا هدافتسا

یقیسوم/وئدیو/ریوصت شخپ

هناسر یاوتحم شخپ

41.

هناسر تایوتحم تسرهف هحفص رد اهدرکلمع

41.

یتوص لماعت زا هدافتسا

یتوص لماعت یزادنا هار

43.

یتوص لماعت یارجا

43.

نویزیولت یاشامت

لاتیجید همانرب شخپ تاعلاطا هب یلامجا هاگن

امنهار زا هدافتسا

44.

شخپ لانگیس رییغت

45.

لاتیجید لاناک لانگیس تردق و تاعلاطا لرتنک

45.