برخم دک و ندرک که لباقم رد نویزیولت زا تظفاحم

برخم دک یارب هدش لصو هظفاح و نویزیولت لرتنک

76.

یعقاو نامز رد اه سوریو ندرک نکسا

76.

هدش نکسا تسیل لرتنک

76.

رگید یاهدرکلمع زا هدافتسا

یسرتسد یاه تیلباق یارجا

77.

نایانیبان یارب یتوص یاهامنهار یزاس لاعف

77.

یتوص فیصوت

78.

سیونریز اب ینویزیولت یاه همانرب یاشامت

78.

ونم تیفافش میظنت

79.

)دایز یگدنشخرد( یکشم هنیمز یور دیفس نتم

79.

)نایانیبان یارب( ملق ندرک گرزب

80.

)نایانیبان یارب( رود هار زا لرتنک دروم رد یتاعلاطا

80.

)نایاونشان یارب( Bluetooth یاه هاگتسد قیرط زا نویزیولت هب نداد شوگ

80.

متسیس هتفرشیپ تامیظنت یدنبرکیپ

81.

هناخراک تامیظنت هب نویزیولت ندنادرگرب

83.

یزاب تلاح یزاس لاعف

83.

)HbbTV( اه هداد تامدخ تیلباق یزاس لاعفریغ/لاعف

تسكت هلت یگژیو

تلااکشا عفر

ینابیتشپ تفایرد

رود هار زا تیریدم قیرط زا ینابیتشپ

.87

تامدخ یارب بطاخم تاعلاطا ندرک ادیپ

88.

سیورس یارب تساوخرد

88.

نویزیولت درکراک یبای بیع

تسا هجاوم یلکشم اب ریوصت

ریوصت شیامزآ

89.

.مونشب حوضو هب ار ادص مناوت یمن

ادص شیامزآ

92.

.تسا هجاوم یلکشم اب همانرب شخپ

دوش یمن لصو نم رتویپماک

دوش یمن لصو تنرتنیا هب نویزیولت

ادص و ریوصت

ریوصت تیفیک میظنت

ریوصت تلاح باختنا

61.

ریوصت هتفرشیپ تامیظنت یدنبرکیپ

61.

ریوصت ینابیتشپ یاهدرکلمع

)ریوصت رد ریوصت( ریوصت رد ریوصت یاشامت

63.

HDR تلاح هدهاشم

63.

ريوصت هزادنا رييغت

64.

یسراف یامنیس تلاح زا هدافتسا

65.

ادص تیفیک میظنت

ادص تلاح باختنا

66.

ادص هتفرشیپ تامیظنت یدنبرکیپ

66.

ادص زا ینابیتشپ یاه تیلباق زا هدافتسا

اهوگدنلب باختنا

68.

Bluetooth یاه هاگتسد قیرط زا نویزیولت هب نداد شوگ

68.

هقاتادنچ یوگدنلب قیرط زا نویزیولت هب نداد شوگ

69.

نویزیولت بصن عون ندرک صخشم

69.

ینابیتشپ و متسیس

رمیات زا هدافتسا و نامز میظنت

یلعف نامز میظنت

70.

اهرمیات زا هدافتسا

71.

ییوج هفرص و هحفص یگتخوس لباقم رد تظفاحم یاه تیلباق زا هدافتسا یژرنا

هحفص یگتخوس زا یریگشیپ

73.

نویزیولت یژرنا فرصم شهاک

73.

Anynet+ (HDMI-CEC)‎زا هدافتسا

اهنآ یاهونم زا هدافتسا و Anynet+ قیرط زا یجراخ هاگتسد لاصتا .74

نویزیولت رازفا مرن يناسر زورب

شیاریو نیرتدیدج هب نویزیولت رازفا مرن يناسر زورب

75.

تنرتنیا قیرط زا یناسر زورب

75.

USB هاگتسد قیرط زا یناسر زورب

75.

نویزیولت راکدوخ يناسر زورب

75.