یصخش هاوخلد تسرهف داجیا

.دینک نییعت هاوخلد یاه لاناک ناونع هب ار دنوش یم اشامت بلغا هک ییاه لاناک

.دنوش یم صخشم تملاع اب اه لاناك همه و لاناک شیاریو تاحفص رد هاوخلد یاه لاناک

هاوخلد ناونع هب اه لاناک تبث

لاناك تسرهف هدنز نویزیولت

 

.دیهد راشف رود هار زا لرتنک یور ار تسار تمس راد تهج همکد1

.1

.دینک باختنا ار هاوخلد دراوم2

.2

.دینک باختنا تسیل جنپ نیب زا ار هاوخلد تسیل کی3

.3

.دیورب هاوخلد شیاریو هب4

.4

.دینک باختنا هاوخلد تسیل هب ندوزفا یارب ار لاناک کی5

.5

 

6

.6

.دوش یم تبث هاوخلد تسیل رد هدش باختنا لاناک سپس .دینک باختنا ار

 

ار لاناک دیناوت یم .دوش یم رهاظ هاوخلد هب ندوزفا هحفص .دیراد هگن و هدرشف ار باختنا همکد ،لاناک کی یور سوکوف نداد تکرح زا سپ

"

"

 

 

.دینک تبث زین هاوخلد ناونع هب هاوخلد هب ندوزفا هحفص رد

هاوخلد یاه تسیل طقف رد اه لاناک باختنا و اشامت

لاناك تسرهف هدنز نویزیولت

.دیهد راشف رود هار زا لرتنک یور ار تسار تمس راد تهج همکد1 .1

.دینک باختنا ار هاوخلد دراوم2 .2

یم رهاظ هدش باختنا هاوخلد تسیل رد اه لاناک سپس .دینک باختنا هحفص یور هاوخلد تسیل جنپ نیب زا ار رظن دروم تسیل3 .3

.دنوش

.داد شیامن ناوت یم ار تسیل یاه لاناک ،دشاب هدش تبث هاوخلد تسیل رگا اهنت" "