نویزیولت هب هدش لصو یجراخ یاه هاگتسد نیب نداد رییغت

.دینک اشامت نداد رییغت اب ار یجراخ هاگتسد یاوتحم و نویزیولت

یدورو لانگیس رییغت

عبنم

.دینک هدهاشم ار هدش باختنا هاگتسد هحفص دیناوت یم ،دینک باختنا هحفص زا ار هدش لصو یجراخ یاه هاگتسد زا مادک ره رگا

شخپ هاگتسد لاثم یارب( یجراخ هاگتسد هکیماگنه ،دننک یم تیامح هروظنم دنچ رود هار زا لرتنک تامیظنت زا هک ییاه لدم دروم رد" " ای هاگتسد هک دوش یم رهاظ نداد رییغت یارب پآ پاپ مایپ کی ،دشاب نشور هدش لصو HDMI لباک هکیلاح رد )یزاب لوسنک ،Blu-ray

وراکدوخ میظنت یارب .دوشن تیامح هاگتسد عون هب یگتسب تیلباق نیا زا تسا نکمم هک دینک هجوت .دهد یم شیامن ار راکدوخ تامیظنت

.دیهد رارق نویزیولت تمس هب ار Samsung Smart رود هار زا لرتنک ،هروظنم دنچ رود هار زا لرتنک ناور

یم رهاظ هاگتسد رد هناسر یاوتحم تسرهف ناسآ رییغت یارب پآ پاپ مایپ کی ،دشاب هدش لصو USB هاگرد هب USB هاگتسد هکیماگنه" "

.دوش

یجراخ یاه هاگتسد شیاریو

عبنم

.دینک هفاضا هحفص نیلوا هب ارنآ ای هداد رییغت ار هدش لصو یجراخ هاگتسد یارب هاگرد مان دیناوت یم

.دیهد تکرح هدش لصو یجراخ هاگتسد هب ار سوکوف1

.1

نکمم دوجوم یاه تیلباق هک دینک هجوت( .درک هدافتسا ناوت یم ریز یاه تیلباق زا سپس .دیهد راشف ار لااب راد تهج همکد2

.2

).دنشاب توافتم هاگرد عون هب یگتسب تسا

 

.داد رییغت ناسآ ییاسانش یارب یعقاو هدافتسا هب ار یجراخ هاگتسد هاگرد مان ناوت یم :شیاریو

 

.درک هفاضا هحفص نیلوا رد عیرس نداد رییغت یارب ار یجراخ تساوخرد هاگرد ناوت یم : یلصا هحفص هب ندوزفا

 

 

 

یفاضا یاهدرکلمع زا هدافتسا

.دینک هدافتسا عبنم هحفص رد ریز یاه تیلباق زا دیناوت یم امش

)لاصتا یامنهار( هاگتسد لاصتا یامنهار

 

)هروظنمدنچ لرتنک میظنت(Samsung Smart رود هار زا لرتنک رد یجراخ یاه هاگتسد تبث

 

"رود هار زا لرتنک زا هدافتسا Samsung Smart رود هار زا لرتنک اب یجراخ یاه هاگتسد لرتنک" هب رتشیب تاعلاطا بسک یارب" "

.دوش هعجارم

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا" "