تسا هجاوم یلکشم اب ریوصت

.دنشاب دیفم لکشم عفر رد تسا نکمم تامادقا نیا ،دراد لاکشا نویزیولت ریوصت هکیماگنه

ریوصت شیامزآ

ریوصت تست عورش یبای بیع دوخ ینابیتشپ تامیظنت

هدرک داجیا ار لکشم نویزیولت ایآ هکنیا صیخشت یارب ریوصت تست عورش زا ،ریز یاه لح هار و تلاکشم تسرهف یسررب زا لبق یسررب تلااکشا و اهدوبمک یسررب یارب دیناوت یم هک دهد یم شیامن ار لااب تیفیک اب ریوصت کی ریوصت تست عورش .دینک هدافتسا

.دینک

!دینکب ار راکنیا

 

 

 

لکشم

ار یژرنا ییآراک یاه یگژیو یخرب هک دشاب مزلا تسا نکمم ،دراد یرون مک ای شزرل هاگهگ نویزیولت رگا

 

تلاح ییوج هفرص راکهار متسیس تامیظنت

( یژرنا ییوج هفرص تلاح .دینک لاعفریغ

یرون مک و شزرل

سح ییوج هفرص راکهار متسیس تامیظنت

( ییوج هفرص رگ سح ای )یژرنا ییوج هفرص

ییانشور ییوج هفرص راکهار متسیس تامیظنت

 

( کرحتم ییانشور ای )ییوج هفرص رگ

 

 

 

.دینک لاعفریغ ار )کرحتم

 

 

 

میظنت تسرد دیفس و یکشم یاه گنر ای تسین تسرد گنوسماس نویزیولت شیامن هحفص رد گنر رگا

 

ار )ریوصت تست عورش یبای بیع دوخ ینابیتشپ تامیظنت

( ریوصت تست عورش دنا هدشن

 

 

 

 

.دینک ارجا

 

:دینکب ار راکنیا ،هدرکن داجیا نویزیولت ار لکشم هک دنهد ناشن شیامزآ جیاتن رگا

گنر/تننوپماک یاه لاصتا

تسرد یجراخ هاگتسد ریوصت یجورخ یاه هدننک لصتم هب ریوصت یدورو یاه هدننک لصتم دینک دییأت● ●

شیامن هحفص

 

 

.دنشاب هدش لصو

 

،هدش لصو یجراخ هاگتسد هب تننوپماک لباک قیرط زا نویزیولت رگا .دینک لرتنک زین ار رگید یاه لاصتا● ●

 

.دنشاب هدش هدز تسرد یاه هدننک لصتم هب Y و Pb ، Pr یاهزیرپ هک دینک دییأت

 

 

 

ادتبا هک دینک یعس ،دتسه نشور ای هریت یدایز یلو هدوب تسرد Samsung نویزیولت رد اه گنر رگا

 

 

 

.دینک میظنت ار ریز تامیظنت

شیامن هحفص ییانشور

،هنیمز رون تامیظنت و هدرک باختنا ار سانشراک تامیظنت

ریوصت تامیظنت

یونم● ●

 

.دینک میظنت ار )G/R(تنیت و گنر ،حوضو ،ییانشور ،یگدنشخرد

 

 

 

( دینک هدافتسا Auto Motion Plus تیلباق زا ،دینک یم هدهاشم یرات ای حبش هحفص یور رگا

ای یرات ،هحفص یور حبش

.دوش فرطرب لکشم ات )Auto Motion Plus سانشراک تامیظنت ریوصت تامیظنت

هحفص شزرل