UHD یدورو یاه لانگیس یارب هدش تیامح یاه نشولوزر

.دینک لرتنک ار UHD یدورو یاه لانگیس یارب هدش تیامح نشولوزر

3840x 2160p ، 4096 x 2160p :نشولوزر● ●

،دنک یم ینابیتشپ UHD 50P/60P 4:2:0 یدورو یاه لانگیس زا رثکادح ،دشاب شوماخ هک HDMI UHD Color اب HDMI لاصتا" " 4:2:2 و UHD 50P/60P 4:4:4 یدورو یاه لانگیس زا رثکادح دشاب نشور هک HDMI UHD Color اب HDMI لاصتا هکیلاح رد

.دنک یم ینابیتشپ

دشاب هدش میظنت شوماخ یور HDMI UHD Color رگا

YCbCr 4:2:0

YCbCr 4:2:2

YCbCr 4:4:4

RGB 4:4:4

هنومن / گنر قمع

رد میرف( میرف دادعت

ینیگنر یرادرب

)هیناث

 

 

 

 

O

-

-

-

تیب 8

60 / 50

 

 

 

 

 

 

دشاب هدش میظنت نشور یور HDMI UHD Color رگا

YCbCr 4:2:0

YCbCr 4:2:2

YCbCr 4:4:4

RGB 4:4:4

هنومن / گنر قمع

رد میرف( میرف دادعت

ینیگنر یرادرب

)هیناث

 

 

 

 

O

O

O

O

تیب 8

 

 

 

 

 

 

 

O

O

-

-

تیب 10

60 / 50

 

 

 

 

 

 

O

O

-

-

تیب 12