)یتوص لماعت شیاریو( Samsung Smart رود هار زا لرتنک هرابرد

دوجوم نفورکیم هب زهجم رود هار زا لرتنک یارب تیلباق نیا .دوشن ینابیتشپ ییایفارغج هقطنم ای لدم هب یگتسب درکلمع نيا زا هک تسا نکمم

.تسا

)تسار/پچ/نییاپ/لااب( راد تهج دپ

باختنا