تسكت هلت یگژیو

.دیریگب دای ار تسكت هلت تامدخ طسوت هدش هئارا یاه تیلباق یارجا و تسكت هلت زا هدافتسا هوحن

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا" "

تسكت هلت تاعلاطا هكنیا یارب .دنك یم هئارا ار تامدخ زا هدافتسا هوحن دروم رد یتاعلاطا امش هب تسكت هلت تامدخ تسرهف هحفص ایو دنشاب هتشادن دوجو تسا نكمم تاعلاطا ،تروصنیا ریغ رد .دشاب تابثاب یتسیاب لاناك تفایرد ،دوش هداد شیامن حیحص روطب

.دنوشن هداد شیامن تسا نكمم تاحفص یضعب

.دیهد رییغت رود هار زا لرتنک زا هدافتسا اب ماقرا باختنا طسوت ار تسكت هلت تاحفص دیناوت یم" "

هلت تلاح نتخادنا مه یور یارب .دنک یم لاعف یلعف لاناک یارب ار تسكت هلت تلاح :شوماخ / سکیم / نشور تسكت هلت /

.دیهد راشف رگید رابکی ،تسکت هلت زا جورخ یارب .ديهد راشف رابود یلعف شخپ هحفص اب تسكت

.دنک یم هریخذ ار تسكت هلت تاحفص :هریخذ 8

راشف هرابود ارنآ ،هحفص نییاپ همین هب نتم ندرب یارب .دهد یم شیامن ربارب ود هزادنا هب هحفص رتلااب همین رد ار تسکت هلت :هزادنا 4

.دیهد راشف رگید رابكی ارنآ ،یداع شیامن یارب .دیهد

راکدوخ روط هب هک دشاب هتشاد دوجو یعرف هحفص نیدنچ هکیتروص رد ،دراد یم هگن یلعف هحفص رد ار شیامن هحفص :تشادهگن 9

.دیهد راشف هرابود ارنآ ،ندنادرگرب لوا تلاح هب یارب .دننک یم ادیپ همادا

رد فلتخم نیوانع ،دوش یم هدافتسا همانرب شخپ تكرش طسوت FASTEXT متسیس رگا :)یبآ ,درز ,زبس ,زمرق( یگنر یاه همکد

.دیهد راشف ار ناترظن دروم ناونع هب طوبرم گنر .درك باختنا یگنر یاه همكد اب ار اهنآ ناوت یم و هتشاد یگنر دك تسكت هلت هحفص ،یدعب ایو یلبق هحفص شیامن یارب .درک باختنا تروص نیمه هب ار ملاقا ناوت یم .دوش یم رهاظ یگنر دک یواح دیدج هحفص کی

.دینک باختنا ار هطوبرم یگنر همکد

تسیل هریخذ تلاح هب ار تلاح ،دوش هدرشف LIST تلاح نیح رد رگا .)LIST/FLOF( دنک یم باختنا ار تسكت هلت تلاح :تلاح 0

.دینك هریخذ تسرهف رد )هریخذ( 8همكد زا هدافتسا اب ار تسكت هلت هحفص دیناوت یم ،تسیل هریخذ تلاح رد .دهد یم رییغت

.دهد یم شیامن ار دوجوم یعرف هحفص :یعرف هحفص 1

.دهد یم شیامن ار یدعب تسكت هلت هحفص :لااب هحفص 2

.دهد یم شیامن ار یلبق تسكت هلت هحفص :نییاپ هحفص 3

.دهد یم شیامن نامز ره رد تسكت هلت یاشامت ماگنه ار )اوتحم( تسرهف هحفص :تسرهف 6

.دیهد راشف هرابود ،یداع هحفص شیامن یارب .دهد یم شیامن ار )یشزومآ یاه نومزآ هب خساپ لاثم یارب( ناهنپ نتم :اشفا 5

.دنتفایب مه یور یلعف شخپ اب ات دنک یم کچوک ار تسكت هلت شیامن :وغل 7