Chọn điện thoại đã ghép nối và sử dụng các tùy chọn sau:

Để duyệt các file trên điện thoại đã ghép nối, chọn Xem danh muc file.

Để xem danh sách dịch vụ của điện thoại đã ghép nối, chọn Danh sach dich vu.

Để đổi tên điện thoại đã ghép nối, chọn Đôi tên.

Để cho phép điện thoại đã ghép nối truy cập và duyệt file của bạn, chọn Câp quyên thiết bi.

Để gửi file sang điện thoại đã ghép nối, chọn Gưi File cua ban.

Để kết thúc kết nối và xóa điện thoại đã ghép nối, chọn Xóa.

››Gửi dữ liệ̣u bằng tính năng không dây

Bluetooth

1

Chọn một file hoặc mục, chẳng hạn như số liên lạc, sự

 

kiện lịch, ghi chú, nhiệm vụ, hoặc file phương tiện, từ ứng

dụng thích hợp hoặc File của bạn.

2

Chọn

một tùy chọn để gửi qua Bluetooth.

3

Tìm kiếm và ghép nối với điện thoại hỗ trợ Bluetooth.

››Nhận dữ liệ̣u bằng tính năng không dây

Bluetooth

1

Nhập mã PIN cho tính năng không dây Bluetooth và

2

chọn OK (nếu cần).

Chọn OK để xác nhận rằng bạn sẵn sàng nhận dữ liệu từ

 

điện thoại đó (nếu cần).

Dữ liệu đã nhận được lưu vào ứng dụng hoặc thư mục thích hợp tùy theo loại dữ liệu. Ví dụ, đoạn nhạc hoặc âm thanh được lưu vào thư mục âm thanh và số liên lạc được lưu vào danh bạ.

94Kết nối