››Gửi tin nhắn email

1 Ở chế độ Menu, chọn Email tài khoản Soạn thả̉o.

Bạn có thể chọn D/s tai khoản để xem các tài khoản khác.

2

Chọn Danh bạ.

 

Bạn có thể nhập thủ công hoặc chọn địa chỉ email từ

3

nhật ký hoặc các nhóm bằng cách chọn tùy chọn khác.

Chọn ô kiểm cạnh các số liên lạc và chọn Thêm.

4

Chọn ô Cc/Bcc để thêm người nhận.

5

Chọn ô chủ đề để nhập chủ đề.

6

Chọn ô nhập văn bản để nhập nội dung email của bạn.

7

Chọn

Đinh kem khoản muc và đính kèm file.

 

Bạn có thể chọn một file từ danh sách file hoặc chụp một

8

bức ảnh, quay một đoạn video, hoặc âm thanh.

Chọn Gửi để gửi tin nhắn.

››

 

1

Xem tin nhắn email

Ở chế độ Menu, chọn Email tài khoản.

2

Cuộn tới Hộp thư đến.

3

Chọn

Tả̉i về.

4

Chọn email hoặc tiêu đề.

5

Nếu chọn tiêu đề thư, chọn Khôi phục để xem nội dung

 

của email.

 

››Đồng bộ email với máy chủ Exchange

Sau khi lập cấu hình cài đặt đồng bộ, bạn có thể đồng bộ email với máy chủ Exchange. Để lập cấu hình máy chủ Exchange,

1

Ở chế độ Menu, chọn Email

Cài đặt

 

Tai khoản email Mơi Exchange ActiveSync.

Liên lạc 49