4

Chọn ô nhập văn bản và nhập nội dung tin nhắn của bạn.

5

Chọn

và đính kèm file.

6

Bạn có thể chọn file từ danh sách, chụp ảnh hoặc ghi âm.

Chọn Gửi để gửi tin nhắn.

››Xem tin nhắn văn bả̉n hoặc đa phương tiệ̣n

Các tin nhắn bạn đã nhận, gửi hoặc lưu được tự động sắp xếp vào các thư mục tin nhắn sau.

H.thư đế́n: Các tin nhắn đã nhận

Thư đã gửi: Các tin nhắn đã gửi

Hộp thư đi: Các tin nhắn hiện đang gửi hoặc đang chờ để gửi

Dự thả̉o: Các tin nhắn bạn đã lưu để sử dụng sau này

1 Ở chế độ Menu, chọn Tin nhắn và chọn cuộc hội thoại.

Theo mặc định, tin nhắn của bạn được nhóm theo số

liên lạc như một cuộc hội thoại. Để thay đổi chế độ xem,

chọn

Dạng xem thư mục.

2 Chọn tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện.

 

Từ danh sách tin nhắn, sử dụng các tùy chọn sau:

 

Để xem tin nhắn ở dạng xem hội thoại, chọn

Dạng xem hội thoại.

 

Để xoá tin nhắn, chọn Xóa.

Để tìm kiếm tin nhắn bạn cần, chọn Tì̀m kiế́m.

Để di chuyển tin nhắn vào thư mục đã tạo, chọn Dời đến Thư muc cua ban từ danh sách tin nhắn.

Để xem các tin nhắn soạn sẵn hoặc truy cập thư mục bạn

đã tạo, chọn Thư mục của bạn.

Để nhận tin nhắn từ tất cả các kênh hoặc kênh của bạn,

chọn Tin nhắn quả̉ng bá.

Liên lạc 45