››Sắp xế́p các ứ́ng dụng ở chế́ độ Menu

Bạn có thể sắp xếp lại các ứng dụng ở chế độ Menu bằng cách thay đổi thứ tự các ứng dụng hoặc nhóm chúng vào các thể loại để phù hợp với thứ tự ưu tiên và nhu cầu của mình.

1

Ở chế độ Chờ, bấm phím Menu để truy cập chế độ

2

Menu.

 

Chọn Sửa ở góc phía trên bên trái của màn hình.

3

Kéo biểu tượng ứng dụng đến vị trí mong muốn.

 

Bạn có thể di chuyển biểu tượng ứng dụng tới màn hình

 

menu chính khác. Bạn cũng có thể thay đổi các ứng dụng

 

hay sử dụng nhất ở dòng cuối. Di chuyển một ứng dụng

 

ở dòng cuối sang màn hình menu chính, và di chuyển

 

ứng dụng bạn muốn sử dụng trực tiếp ở chế độ Chờ vào

4

dòng cuối.

Chọn

ở góc phía trên bên trái của màn hình.

 

Thêm các màn hì̀nh menu chính mới

››

 

1

Ở chế độ Chờ, bấm phím Menu để truy cập chế độ

2

Menu.

 

Chọn Sửa ở góc phía trên bên trái của màn hình.

3

Xoay điện thoại sang kiểu xem ngang.

4

Chọn

để thêm một màn hình menu chính mới.

 

Bạn có thể thêm đến 10 màn hình.

 

Chọn

để xóa màn hình khỏ̉i menu chính.

5

Xoay điện thoại theo chiều kim đồng hồ sang kiểu xem

6

dọc.

 

Chọn

ở góc phía trên bên trái của màn hình.

24Bắt đầu