››

1

Phát ghi chú thoại

Ở chế độ Menu, chọn Ghi âm.

2

Trong danh sách, chọn một ghi chú thoại để phát.

3

Điều khiển quá trình phát bằng các phím sau:

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

Số

Chức năng

1Di chuyển đến một điểm của file bằng cách kéo hoặc chạm vào thanh.

2Tạm dừng phát; Chọn để tiếp tục phát.

Bạn có thể gửi ghi chú thoại cho người khác bằng cách chạm và giữ vào một ghi chú thoại và chọn tùy chọn gửi.

Bạn có thể xóa ghi chú thoại bằng cách chạm và giữ vào ghi chú thoại và chọn Xoa.

Thông tin cá nhân 83