Mạng: Truy cập hoặc thay đổi các cài đặt sau để điều khiển cách chọn và kết nối với mạng.

--Chọn mạng: Đặt phương thức chọn mạng là tự động hoặc thủ công.

--Chế́ độ mạng: Chọn dải mạng.

--Kế́t nố́i: Thiết lập cấu hình kết nối để sử dụng cho các tính năng mạng.

--Chứng nhân: Xem các chứng nhận bắt buộc đối với các dịch vụ mạng.

Chuyển vùng dữ liệ̣u: Đặt cho điện thoại sử dụng các dịch vụ dữ liệu khi bạn chuyển vùng.

Sử dụng dữ liệ̣u gói: Đặt để cho phép các mạng dữ liệu chuyển gói đối với các dịch vụ mạng.

Bộ đế́m dữ liệ̣u gói: Xem dung lượng dữ liệu đã gửi hoặc nhận.

Tiện ich USB: Đặt cho chế độ USB bật khi kết nối điện thoại với máy tính. tr. 103

Kết nối TV: Chọn hệ thống mã hóa video của TV để có kết nối TV thích hợp. tr. 102

Cấu hì̀nh âm thanh

Chọn cấu hình âm thanh để sử dụng hoặc tùy chỉnh tùy chọn âm thanh trong các cấu hình theo mong muốn.

Để tùy chỉnh cấu hình, chọn một cấu hình và tùy chỉnh các tùy chọn âm thanh sau đây:

Cuộc gọi:

--Kiểu báo: Chọn cách điện thoại sẽ báo cho bạn về các cuộc gọi đến.

--Kiểu chuông: Chọn kiểu chuông để sử dụng nếu bạn đặt điện thoại báo cho bạn biết các cuộc gọi đến bằng cách phát một đoạn nhạc.

--Báo rung: Chọn kiểu rung để sử dụng với nhạc chuông cuộc gọi.

--Sử dụng thanh trượt ở phía dưới cùng, điều chỉnh mức âm lượng cho nhạc chuông cuộc gọi.

Tin nhắn và email:

--Kiểu báo tin nhắn: Chọn cách điện thoại sẽ báo cho bạn về các tin nhắn đến.

Cài đặt 113