Ứng dụng ....................................................

116

Bả̉o mật .......................................................

122

Bộ nhớ .........................................................

123

Xóa tất cả̉ ....................................................

124

Thông tin điệ̣n thoại ..................................

124

Cập nhật chương trì̀nh ..............................

124

Ứng dụng SIM ............................................

124

Khắc phục sự cố́ .............................

125

Các lưu ý an toàn ...........................

130

Nội dung 9