2

Chọn điều kiện.

3

Chọn Chuyên hương đến Danh bạ để thêm số liên

 

lạc hoặc Tơi số khac để để nhập một số vào các cuộc gọi

4

sẽ được chuyển tiếp.

Chọn Bât.

 

Cài đặt của bạn sẽ được gửi đến mạng.

Đặt chặn cuộc gọi

Chặn cuộc gọi là một tính năng mạng để chặn một số kiểu cuộc gọi nhất định hoặc để ngăn người khác gọi điện từ điện thoại của bạn.

1

Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Ứng dụng Cuộc

 

gọi Cuộc gọi thoại hoặc Cuộc gọi video Chặn

2

cuộc gọi.

Chọn kiểu cuộc gọi muốn chặn.

3

Chọn Bật.

4

Chọn mật mã chặn cuộc gọi và chọn H.tất.

Cài đặt của bạn sẽ được gửi đến mạng.

Đặt chờ̀ cuộc gọi

Chờ cuộc gọi là một tính năng mạng thông báo cho bạn về cuộc gọi đến khi bạn đang thực hiện cuộc gọi trước. Tính năng này chỉ có đối với các cuộc gọi thoại.

1

Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Ứng dụng Cuộc gọi

2

Cuộc gọi thoại Chờ̀ cuộc gọi.

Chọn Bật.

 

Cài đặt của bạn sẽ được gửi đến mạng.

Nhật ký

Tìm hiểu cách xem và quản lý nhật ký các cuộc gọi đã gọi, đã nhận, hoặc bị nhỡ và các tin nhắn đã gửi, hoặc đã nhận.

››Xem nhật ký cuộc gọi và tin nhắn

Bạn có thể xem nhật ký các cuộc gọi và tin nhắn được lọc theo thể loại.

Liên lạc 41