--Kich thươc bản tin: Chọn kích thước tối đa cho phép đối với các tin nhắn. Kích thước tin nhắn được cho phép có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực bạn ở.

--Tư đông đinh kich cơ ảnh: Đặt có hoặc không thay đổi kích cỡ ảnh để thêm vào tin nhắn đa phương tiện.

--Chế́ độ tạo: Chọn chế độ để tạo tin nhắn đa phương tiện. Bạn có thể chọn tạo tin nhắn với loại nội dung bất kỳ và kích cỡ bất kỳ hoặc nhận tin nhắn cảnh báo về loại nội dung hoặc kích cỡ.

--Kiểu mặc định: Đặt các thuộc tính tin nhắn mặc định, chẳng hạn như kiểu chữ, kích cỡ, màu sắc và màu nền.

Tin nhắn push:

--Tùy chọn khi nhận: Đặt có hoặc không nhận tin nhắn push từ các máy chủ web.

--Tả̉i dịch vụ: Đặt có hoặc không truy cập trang web dịch vụ đã kết nối khi bạn mở một tin nhắn push.

Tin nhắn quả̉ng bá:

--Kích hoạt: Bật hoặc tắt tính năng tin nhắn quảng bá.

--Cac kênh nhân: Đặt nhận tin nhắn từ tất cả các kênh hay từ kênh của bạn.

--Kênh của bạn: Chọn kênh yêu thích của bạn.

--Ngôn ngữ: Chọn ngôn ngữ của các tin nhắn quảng bá.

Số hôp thư thoai: Nhập tên và địa chỉ trung tâm cho thư thoại.

››Email

Tài khoả̉n email: Xem, thiết lập hoặc xóa các tài khoản email.

Tùy chọn khi gửi:

--Tài khoả̉n mặc định: Chọn tài khoản email mặc định. Tùy chọn này chỉ hiện ra khi bạn có hai hoặc nhiều hơn hai tài khoản.

--Exchange ActiveSync: Tùy chỉnh các tùy chọn khi gửi cho các tài khoản máy chủ Exchange.

Đô ưu tiên: Đặt mức độ ưu tiên cho tin nhắn của bạn.

Luôn CC cho chinh tôi: Đặt có hoặc không bao gồm địa chỉ email cho tất cả các tin nhắn đi.

Thêm chữ ký: Đặt có hoặc không thêm chữ ký vào tin nhắn đi.

Chữ ký: Nhập chữ ký của bạn.

Cài đặt 119