Wi-Fi®, biểu tượng Wi-Fi CERTIFIED và biểu tượng Wi-Fi là các thương hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.

DivX®, DivX Certified®, và các biểu trưng được kết hợp là thương hiệu

của DivX, Inc. và được sử dụng theo giấy phép. Bao gồm một hoặc

một số sáng chế của Hoa Kỳ sau: 7.295.673; 7.460.668; 7.515.710; 7.519.274

Tất cả các thương hiệu và bản quyền khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của chúng.

GIỚI THIỆU VỀ VIDEO DIVX

DivX® là định dạng video kỹ thuật số được tạo bởi DivX, Inc. Đây là điện thoại DivX Certified® chính thức phát video DivX. Hãy truy cập www.divx.com để biết thêm thông tin và các công cụ phần mềm để chuyển đổi các file của bạn sang định dạng video DivX.

DivX Certified® phát video DivX® có độ phân giải lên tới HD 720p, kể cả nội dung cao cấp.

GIỚI THIỆU VỀ VIDEO THEO YÊU CẦU CỦA DIVX

Điện thoại có DivX Certified® này phải được đăng ký để phát các bộ phim Video theo Yêu cầu (VOD) của DivX. Để lấy mã đăng ký, chọn mục DivX VOD trong menu cài đặt của điện thoại. Truy cập vod.divx. com để biết thêm thông tin về cách hoàn thành việc đăng ký.

Sử dụng sách hướng dẫn này 5