Nội dung

 

Lắp ráp ..............................................

10

Mở hộp ..........................................................

10

Lắp thẻ SIM hoặc USIM và pin ...................

10

Sạc pin ...........................................................

12

Lăp the nhơ (tùy chọn) ...............................

14

Bắt đầu ..............................................

17

Bật và tắt điệ̣n thoại ....................................

17

Lam quen vơi điệ̣n thoại .............................

18

Sư dung man hình cảm ứng ......................

21

Khóa hoặc mở khóa màn hì̀nh cả̉m ứ́ng

 

và bàn phím ..................................................

23

Truy cập menu ..............................................

23

Mở và quả̉n lý ứ́ng dụng ............................

25

Sử dụng các widget .....................................

25

Tùy chỉnh điệ̣n thoại ....................................

26

Nhập văn bả̉n ...............................................

30

Truy cập thông tin trợ giúp ........................

34

Liên lạc ..............................................

35

Gọi ..................................................................

35

Nhật ký ..........................................................

41

Tin nhắn ........................................................

43

6Nội dung