Trong một thư mục, chọn để sử dụng các tùy chọn sau đây:

Để tìm kiếm các file được lưu trên điện thoại của bạn, chọn Tì̀m kiế́m.

Để sao chép hoặc di chuyển các file sang thư mục file khác, chọn Chép hoặc Di chuyển.

Để xóa file, chọn Xóa.

Để thay đổi tên file, chọn Đổi tên.

Để xem các file trên hình thu nhỏ̉, chọn Xem hì̀nh thu nhỏ.

Để sắp xếp các file theo mong muốn, chọn Liệ̣t kê theo.

Để gửi một file qua Bluetooth, chọn Gửi qua Bluetooth.

Để đặt chia sẻ file qua Bluetooth, chọn Chia sẻ qua Bluetooth.

Để tránh vô tình xóa các file, chọn Bả̉o vệ̣.

Để khôi phục một tin nhắn đã sao lưu về một thư mục tin nhắn thích hợp, chọn Khôi phuc.

››In ả̉nh

Bạn có thể in ảnh jpg bằng tính năng không dây Bluetooth.

1

Ở chế độ Menu, chọn File của bạn Hì̀nh ả̉nh hình

2

ảnh.

 

Chọn

In qua Bluetooth.

3

Chọn một máy in đã bật Bluetooth và ghép nối với máy

4

in.

 

Đặt tùy chọn in và in ảnh.

››Đặt ả̉nh làm hì̀nh nền

Bạn có thể đặt ảnh chụp hoặc hình ảnh làm hình nền cho màn hình chờ.

1

Ở chế độ Menu, chọn File của bạn Hì̀nh ả̉nh hình

2

ảnh.

 

Chọn

Chọn làm Màn hì̀nh nền Đặt.

110Công cụ