Lịch năm

Tìm hiểu cách tạo và quản lý các sự kiện theo ngày hoặc theo tháng, và đặt chuông báo để tự nhắc nhở các sự kiện quan trọng.

››

1

Tạo sự kiệ̣n

Ở chế độ Menu, chọn Lịch năm.

2

Chọn Tạo.

3

Nhập chi tiết sự kiện theo ý muốn.

4

Chọn Lưu.

››

 

Xem sự kiệ̣n

Thay đổi kiểu xem lịch,

1

Ở chế độ Menu, chọn Lịch năm.

2

Chọn chế độ xem từ dòng trên cùng của lịch.

3

Chọn một sự kiện để xem thông tin chi tiết.

Để xem các sự kiện của một ngày cụ thể,

1

Ở chế độ Menu, chọn Lịch năm.

2

Chọn một ngày trên lịch năm.

Ở chế độ xem theo tháng, các ngày có sự kiện đã lên lịch được biểu thị bằng một thình tam giác nhỏ̉.

Để di chuyển đến một ngày cụ thể bằng cách nhập một ngày thủ công, chọn Đi đế́n, nhập ngày đó, và chọn Đi đế́n.

3

Chọn một sự kiện để xem thông tin chi tiết.

 

Bạn có thể gửi sự kiện đó cho người khác bằng cách

 

chọn

Gửi qua một tùy chọn.

 

Bạn có thể đồng bộ lịch với máy chủ Exchange sau

 

 

khi thiết lập cấu hình các cài đặt đồng bộ. tr. 49

80Thông tin cá nhân