3 Trò chuyện nhanh với bạn bè và người thân.

Các trình nhắn tin nhanh khác có thể được cung cấp tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Social Hub

Tìm hiểu cách truy cập Social Hub, một ứng dụng truyền thông tích hợp cho email, tin nhắn, tin nhắn tức thời, danh bạ hoặc thông tin lịch.

Truy cập http://socialhub.samsungmobile.com để biết thêm chi tiết.

1

2

Ở chế độ Menu, chọn Social Hub.

Kiểm tra và sử dụng nội dung được cung cấp từ Social Hub.

Liên lạc 51