››Khóa điệ̣n thoại

Bạn có thể khóa điện thoại bằng cách kích hoạt mật mã của điện thoại.

1

Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Bả̉o mật.

2

Chọn Khoa bât nguôn.

3

Nhập mật mã mới gồm 4 đến 8 chữ số và chọn H.tất.

4

Nhập lại mật mã mới và chọn H.tất.

Lần đầu truy cập một menu yêu cầu mật mã, bạn sẽ được nhắc tạo và xác nhận mật mã.

Khi tính năng khóa điện thoại được bật, bạn phải nhập mật mã mỗi lần bật điện thoại.

Nếu quên mật khẩu, hãy mang điện thoại đến Trung tâm Dịch vụ của Samsung để mở khóa.

Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất mật mã hoặc thông tin cá nhân hoặc các hư hỏ̉ng khác do phần mềm bất hợp pháp gây ra.

››Khóa thẻ SIM hoặc USIM

Bạn có thể khóa điện thoại bằng cách kích hoạt mã PIN đi kèm với thẻ SIM hoặc USIM.

1

Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Bả̉o mật.

2

Chọn Khóa mã PIN.

3

Nhập mã PIN trong thẻ SIM hoặc USIM và chọn H.tất.

Khi tính năng khóa mã PIN được bật, bạn phải nhập mã PIN mỗi lần bật điện thoại.

Nếu nhập mã PIN sai quá nhiều lần, thẻ SIM hoặc USIM sẽ bị khóa. Bạn phải nhập mã mở khóa PIN (PUK) để mở khóa thẻ SIM hoặc USIM.

Nếu bạn khóa thẻ SIM hoặc USIM bằng cách nhập sai mã PUK, hãy mang thẻ đến nhà cung cấp dịch vụ để mở khóa.

Bắt đầu 29