2

Chọn thanh tiêu đề ở trên cùng của màn hình để bật tính

3

năng không dây Bluetooth.

Để cho phép các thiết bị khác định vị điện thoại của bạn,

 

chọn

Cài đặt Cho phep thiết bi khac tìm

thây Luôn bât Lưu.

Nếu bạn chọn Tuy chon, hãy nhập khoảng thời gian hiển thị của điện thoại và chọn H.tất.

Khi tính năng không dây Bluetooth đã hoạt động, chọn và sử dụng các tùy chọn sau:

Để đổi tên của điện thoại, chọn Cài đặt Tên điệ̣n thoại.

Để đặt giới hạn duyệt file đối với người khác, chọn Cài đặt

Chế́ độ an toàn.

Để kiểm tra các dịch vụ Bluetooth sẵn có trên điện thoại và thông tin về các dịch vụ đó, chọn Dich vu Bluetooth.

››Tì̀m và ghép nố́i với điệ̣n thoại hỗ trợ

Bluetooth khác

1

Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Kế́t nố́i Bluetooth

2

Tì̀m kiế́m.

Chọn điện thoại.

3

Nhập mã PIN cho tính năng không dây Bluetooth hoặc

mã PIN Bluetooth của các điện thoại khác, nếu có, sau đó chọn H.tất. Hoặc chọn OK để điều chỉnh mã PIN của điện thoại phù hợp với điện thoại kia.

Khi chủ nhân của điện thoại kia nhập cùng một mã PIN hoặc chấp nhận kết nối, việc ghép nối được hoàn tất. Nếu ghép nối thành công, điện thoại sẽ tự động tìm các điện thoại có sẵn.

Một số thiết bị, đặc biệt là tai nghe hoặc bộ thiết bị không dây dùng trong xe hơi, có thể có mã PIN Bluetooth cố định, chẳng hạn như 0000. Nếu thiết bị kia có mã PIN, bạn phải nhập mã đó.

Khi điện thoại được ghép nối với thiết bị hỗ trợ Bluetooth khác, biểu tượng điện thoại sẽ chuyển sang màu xanh.

Kết nối 93