››Duyệ̣t các trang web

1

Ở chế độ Menu, chọn Internet để truy cập trang chủ

 

được chỉ định.

 

 

 

 

 

Để truy cập một trang web cụ thể, chọn ô nhập URL,

2

nhập địa chỉ web (URL) của trang web và chọn Đi đến.

Di chuyển tới các trang web bằng các phím sau:

 

1

 

 

 

4

 

 

 

 

2

5

3

6

 

7

Số

Chức năng

1Đánh dấu trang web hiện tại.

2Quay lại hoặc tiến tới các trang web trong lịch sử.

3Truy cập một danh sách các tùy chọn trình duyệt web.

4Làm mới trang web hiện tại.

5Kết thúc kết nối internet.

6Mở một trang web ở cửa sổ mới hoặc chuyển giữa các cửa sổ hiện đang mở. Mở danh sách các trang hay dùng đã lưu,

7các trang thường xuyên truy cập và các nguồn RSS và lịch sử truy cập internet gần đây.

Web 85