Menu và widget

Thứ́ tự menu thích ứ́ng: Tự động phân loại ứng dụng theo tần suất sử dụng (ứng dụng sử dụng gần đây nhất).

Widget:

--Cấu hì̀nh Widget: Chọn cấu hình kết nối để sử dụng cho các widget.

--Widget đã tả̉i xuố́ng: Xem danh sách các widget đã tải xuống.

--Thông báo miễn trừ: Xem thông báo miễn trừ trách nhiệm về widget.

Ứng dụng

Truy cập và thay đổi các cài đặt sau để điều khiển các ứng dụng của điện thoại:

››Cuộc gọi

Tùy chỉnh cài đặt cho các tính năng gọi:

Tất cả̉ cuộc gọi:

--Hiển thị số́ của bạn: Hiển thị số điện thoại di động của bạn cho người nhận (Bạn phải lắp thẻ SIM hoặc USIM để sử dụng tính năng này).

--Tự động từ chố́i: Chỉ định danh sách người gọi để tự động từ chối.

--Quay đâu số: Bật đầu số khi gọi và đặt một đầu số gọi.

--Từ chố́i cuộc gọi với tin nhắn: Chọn một tin nhắn để gửi cho người gọi khi bạn từ chối cuộc gọi.

--Chế́ độ trả̉ lờ̀i: Đặt cách trả lời các cuộc gọi— bằng cách

bấm [] hoặc bấm phím bất kỳ—hoặc đặt cho điện thoại tự động trả lời sau một khoảng thời gian nhất định (chỉ khả dụng khi cắm tai nghe).

--Âm báo tì̀nh trạng: Bật hoặc tắt kết nối, báo mỗi phút hoặc tất cả âm báo ngắt kết nối cuộc gọi.

116Cài đặt