hiệu GPS.
vị trí của bạn qua GPS.

Cài đặt

Truy cập menu Cài đặt

1

Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt.

2

Chọn thể loại cài đặt và chọn một tùy chọn.

3

Tùy chỉnh cài đặt và chọn Trơ vê hoặc Đặt.

Chế́ độ Máy bay

Tắt tất cả các chức năng không dây trên điện thoại. Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến.

Kế́t nố́i

Bluetooth: Bật tính năng Bluetooth để trao đổi thông tin qua một khoảng cách. tr. 92

Wi-Fi: Bật tính năng WLAN để kết nối với internet hoặc các thiết bị mạng khác. tr. 95

Mobile AP: Bật tính năng Mobile AP để sử dụng điện thoại như một AP (Điểm Truy cập). tr. 99

AllShare: Bật dịch vụ DLNA để chia sẻ các file phương tiện giữa các thiết bị DLNA. tr. 97

Đồng bộ hoa: Thiết lập cấu hình đồng bộ tr. 89

Vị trí: Tùy chỉnh cài đặt liện quan tới các kết nối GPS tr. 100

--Bật dịch vụ định vị: Kích hoạt tính năng này để xác định

--Bât GPS nâng cao: Đặt để nâng cao khả năng nhận tín

--Bật vị trí mạng: Đặt để xác định vị trí của bạn qua các thiết bị AP quanh bạn.

--Bật hỗ trợ cả̉m ứng: Kích hoạt tính năng này để nâng cao hiệu quả định vị bằng các cảm biến dành cho người đi bộ.

--Vị trí của bạn: Xem vị trí hiện tại theo kinh độ, vĩ độ, và độ cao.

--Cấu hì̀nh: Chọn cấu hình kết nối để sử dụng cho GPS.

112Cài đặt