3

Chọn để bắt đầu ghi âm.

4

Nói vào micrô.

 

Trong khi ghi âm, chọn để tạm dừng và chọn để

5

tiếp tục.

Khi đã hoàn tất, chọn Lưu Lưu.

Bạn cũng có thể biến cuộc gọi ảo trở nên giống thật hơn bằng cách hiển thị ảnh ID người gọi và tên hoặc số của người gọi.

1

Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Ứng dụng Cuộc gọi

2

Cuộc gọi ả̉o.

Chọn Tên hoặc Số́.

3

Nhập tên hoặc số.

4

Chọn Ảnh ngườ̀i gọi ả̉o.

5

Chọn ô ảnh một tùy chọn.

6

Thêm ảnh bằng cách chọn một bức ảnh từ thư mục ảnh

7

hoặc chụp một bức mới.

Chọn Trơ vê Lưu.

Sử dụng chế́ độ Giới hạn Gọi (FDN)

chế độ FDN, điện thoại sẽ giới hạn các cuộc gọi đi, ngoại trừ các số đã lưu trong thẻ SIM hoặc USIM. Trước tiên, bạn phải thiết lập danh sách FDN trong danh bạ để sử dụng chế độ FDN. Để bật chế độ FDN,

1

Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Bả̉o mật Chế́ độ

2

giới hạn gọi (FDN).

Nhập mã PIN2 đi kèm thẻ SIM hoặc USIM và chọn H.tất.

Đặt chuyển hướng cuộc gọi

Chuyển hướng cuộc gọi là tính năng mạng để gửi các cuộc gọi đến tới số khác mà bạn chỉ định. Bạn có thể đặt riêng tính năng này cho một số điều kiện khi bạn không thể trả lời cuộc gọi, chẳng hạn như khi bạn đang có cuộc gọi hoặc khi bạn ở ngoài vùng dịch vụ.

1

Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Ứng dụng Cuộc

 

gọi Cuộc gọi thoại hoặc Cuộc gọi video Chuyển

hướng cuộc gọi.

40Liên lạc