Xóa các tùy chọn: Chọn có hoặc không xóa tin nhắn khỏ̉i điện thoại của bạn hoặc cả điện thoại và máy chủ.

Gửi thông báo đọc tin: Đặt để mạng thông báo cho người gửi khi bạn đọc tin nhắn.

Nạp ả̉nh từ xa: Đặt để tải ảnh có trong email.

Chặn email: Chặn email khỏ̉i các địa chỉ và chủ đề xác định.

Cấu hì̀nh email: Chọn một cấu hình kết nối để sử dụng khi gửi hoặc nhận tin nhắn.

››Danh bạ

Bộ nhớ đang sử dụng: Đặt vị trí để lưu các số liên lạc mới và hiển thị các số liên lạc từ vị trí đó.

Thứ tư hiên thi tên: Đặt cách hiển thị tên liên lạc.

Số́ của bạn: Lưu và quản lý số riêng của bạn.

Số́ dịch vụ: Gọi cho nhà cung cấp dịch vụ để lấy thông tin bạn cần.

››Lịch năm

Tùy chỉnh cài đặt cho lịch năm:

Lịch: Chọn lịch mặc định.

Đồng bộ lịch: Đồng bộ một lịch trên web với lịch trong điện thoại của bạn. tr. 89

Hiên thi theo: Đặt chế độ xem lịch mặc định (tháng hoặc ngày).

Ngày bắt đầu: Đặt ngày sẽ bắt đầu tuần (Chủ nhật hoặc Thứ Hai).

››Internet

Tùy chỉnh các cài đặt cho trình duyệt internet. tr. 86

››Máy nghe nhạc

Tùy chỉnh cài đặt cho máy nghe nhạc và máy xem video:

Cài đặt máy nghe nhạc: Đặt các tùy chọn máy nghe nhạc. tr. 72

Cài đặt 121