››Sử dụng các tùy chọn trong khi gọi video

Bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau trong khi đang tiến hành cuộc gọi video:

Để ẩn ảnh của bạn với bên kia, chọn Ẩn.

Để chọn ảnh khác hiển thị với bên kia, chọn Ảnh đang gửi đi.

Để chụp ảnh của bên kia, chạm và giữ hình ảnh video của bên kia và chọn Chụp ả̉nh.

Để ghi cuộc gọi video, chạm và giữ hình ảnh video của bên kia và chọn Thu cuộc gọi video.

Để nghe và nói chuyện với bên kia qua tai nghe, chọn

Chuyển sang tai nghe.

Để chuyển giữa ống kính máy ảnh phía trước và phía sau,

chọn

Chuyển máy ả̉nh hoặc chạm và giữ ảnh

của bạn và chọn Chuyển máy ả̉nh.

 

Để điều chỉnh độ sáng, chọn

Độ sáng hoặc

chạm và giữ ảnh của bạn và chọn Độ sáng.

Để phóng to hoặc thu nhỏ̉, chọn Thu/Phóng. Tính năng thu phóng chỉ có khi bạn đang sử dụng máy ảnh phía sau.

Để áp dụng hiệu ứng làm mờ đối với ảnh của bạn, chọn

Hiệ̣u ứ́ng làm mờ̀ hoặc chạm và giữ ảnh của bạn và chọn Hiệ̣u ứ́ng làm mờ̀. Tính năng thu phóng chỉ có khi bạn đang sử dụng máy ảnh phía trước.

Để tùy chỉnh cuộc gọi video, chọn Cài đặt.

››Xem và gọi đế́n các cuộc gọi nhỡ

Điện thoại của bạn sẽ hiển thị biểu tượng cuộc gọi nhỡ ( ) khi bạn có cuộc gọi nhỡ.

Mở ô phím tắt và chọn một cuộc gọi nhỡ. Chọn cuộc gọi đó từ nhật ký cuộc gọi và bấm [] để gọi.

38Liên lạc