››

 

 

1

Tạo danh sách

 

Ở chế độ Menu, chọn Nhạc.

 

2

Chọn Danh sách nhạc

Tạo.

3

Nhập tiêu đề cho danh sách mới và chọn H.tất.

4

Chọn danh sách vừa tạo.

 

5

Chọn Thêm.

 

 

6

Chọn các file bạn muốn thêm vào và chọn Thêm.

››

 

 

1

Thêm bài hát vào danh sách nhanh

Trong khi chơi lại, chọn Thêm vào danh sách để lưu trữ

2

các bài hát yêu thích của bạn vào danh sách nhanh.

Để xem các bài hát khác trong danh sách, chọn Đi tới

 

danh sách.

 

 

››

 

 

1

Tùy chỉnh cài đặt máy nghe nhạc

Ở chế độ Menu, chọn Nhạc.

 

2

Chọn

Cài đặt.

 

3 Điều chỉnh các cài đặt sau để tùy chỉnh máy nghe nhạc:

Lưa chon

Chức năng

 

Bô chinh âm

Chọn loại equaliser mặc định.

 

 

 

 

Hiệu ứng

Chọn hiệu ứng âm thanh.

 

 

Menu nhạc

Chọn các thể loại nhạc hiển thị trên

 

màn hình thư viện nhạc.

 

Kiểu hiển thị

Chọn kiểu hiển thị động trong khi

 

phát.

 

 

››Tì̀m thông tin về bả̉n nhạc

Tìm hiểu cách truy cập dịch vụ nhạc trực tuyến để lấy thông tin về một bài hát.

Một số nhà cung cấp dịch vụ không cung cấp dịch vụ này.

Cơ sở dữ liệu có thể không bao gồm thông tin về tất cả các bài hát.

1Ở chế độ Menu, chọn Nhạc Nhận diệ̣n nhạc.

72Giải trí