Bạn có thể gửi danh thiếp của mình bằng cách đính kèm vào tin nhắn hoặc email hoặc truyền qua tính năng không dây Bluetooth.

››Truy xuất các số́ liên lạc từ các tài khoả̉n cộng đồng của bạn

Bạn có thể xem danh sách các tài khoản trên website cộng đồng và chọn một tài khoản để thêm một số liên lạc từ website vào danh bạ của điện thoại.

1 Ở chế độ Menu, chọn Danh bạ

Kết bạn.

Danh sách các tài khoản bạn đã thêm sẽ hiện ra.

2 Chọn một tài khoản.

››Tạo nhóm số́ liên lạc

Bằng cách tạo các nhóm số liên lạc, bạn có thể quản lý nhiều số liên lạc và gửi tin nhắn hoặc hoặc email cho cả nhóm. Bắt đầu bằng cách tạo nhóm.

1

Ở chế độ Menu, chọn Danh bạ Các nhóm Tạo.

2

Chọn vị trí bộ nhớ để lưu nhóm.

3

Nhập tên và chọn nhạc chuông cho nhóm đó.

4

Chọn Lưu.

››Sao chép danh bạ

1

Ở chế độ Menu, chọn Danh bạ

Chép danh

2

bạ.

 

Chọn một tùy chọn sao chép (từ điện thoại sang thẻ SIM

3

hoặc USIM, hoặc từ thẻ SIM hoặc USIM sang điện thoại).

Chọn danh bạ để sao chép.

 

4

Khi đã chọn xong danh bạ, chọn Chép.

 

5

Để sao chép danh bạ sang thẻ SIM hoặc USIM, chọn OK.

Thông tin cá nhân 79