4

Chọn tên thành phố bạn muốn.

5

Để thêm giờ quốc tế khác, lặp lại các bước 2-4 ở trên.

››

1

Sử dụng đồng hồ bấm giờ̀

Ở chế độ Menu, chọn Đồng hồ .

2

Chọn Tach hoặc Bâm để bắt đầu bấm giờ.

3

Chọn Tach hoặc Bâm để ghi số lần bấm.

4

Khi đã hoàn tất, chọn Dừng.

5

Chọn Xóa để xóa số lần đã ghi.

››

1

Sử dụng bộ đế́m ngược thờ̀i gian

Ở chế độ Menu, chọn Đồng hồ .

2

Đặt khoảng thời gian cần đếm ngược.

3

Chọn Bắt đầu để bắt đầu đếm ngược.

Bây giờ, bạn có thể sử dụng các chức năng khác bằng cách đếm ngược với bộ đếm thời gian ở chế độ nền. Bấm phím Menu và truy cập ứng dụng khác.

4

Khi đồng hồ chạy hết, chạm và giữ Dừng để dừng

 

chuông nhắc.

Máy tính

Tìm hiểu cách thực hiện các phép tính trực tiếp trên điện thoại như máy tính cầm tay hoặc máy tính để bàn thông thường.

1

Ở chế độ Menu, chọn Máy tính.

2

Dùng các phím tương ứng với màn hình máy tính để thực

3

hiện các phép toán cơ bản.

Xoay điện thoại sang kiểu xem ngang để sử dụng máy

 

tính khoa học.

Mini diary

Sử dụng Nhật ký mini để lưu giữ nhật ký ảnh.

106Công cụ