--Âm báo: Đặc tần suất điện thoại sẽ báo cho bạn về các tin nhắn mới.

Tin nhắn:

--Đườ̀ng dẫn trả̉ lờ̀i: Cho phép người nhận trả lời bạn thông qua máy chủ tin nhắn văn bản của bạn.

--Yêu cầu báo cáo gửi tin: Đặt mạng thông báo cho bạn khi tin nhắn của bạn được gửi.

--Trung tâm dịch vụ: Nhập địa chỉ trung tâm cho các tin nhắn văn bản.

--Lưu vào: Chọn vị trí lưu các tin nhắn văn bản mới.

Tin nhắn MMS:--Tùy chọn khi gửi:

Độ ưu tiên: Đặt mức độ ưu tiên cho tin nhắn của bạn.

Thờ̀i hạn: Đặt khoảng thời gian tin nhắn được lưu trữ trong máy chủ tin nhắn đa phương tiện.

Thờ̀i gian gửi: Đặt thời gian chờ trước khi tin nhắn được gửi.

Yêu cầu báo cáo gửi tin: Gửi yêu cầu báo cáo đã gửi kèm theo tin nhắn sẽ được thông báo khi tin nhắn được gửi.

Yêu cầu báo đã đọc tin: Gửi yêu cầu báo cáo đã đọc kèm theo tin nhắn sẽ được thông báo khi tin nhắn được đọc.

Thêm danh thiế́p của bạn: Đặt có thêm danh thiếp của bạn vào tin nhắn đi của bạn.

--Tùy chọn khi nhận:

Loại Tả̉i xuố́ng: Đặt cách tải về các tin nhắn đa phương tiện mới.

Báo đã nhận tin: Đặt mạng thông báo cho bạn khi tin nhắn của bạn được gửi.

Gửi thông báo đọc tin: Đặt để mạng thông báo cho người gửi khi bạn đọc tin nhắn.

Cho phép ẩn danh: Đặt có hay không nhận tin nhắn từ người gửi không biết.

Cho phép quả̉ng cáo: Đặt có hoặc không chấp nhận tin nhắn quảng cáo.

--Cấu hì̀nh tin nhắn MMS: Chọn một cấu hình kết nối để sử dụng khi gửi hoặc nhận tin nhắn.

118Cài đặt