Cài đặt VOD: Chọn một cấu hình kết nối mạng sẽ sử dụng khi phát nội dung Video theo Yêu cầu (VOD).

››Samsung Apps

Thông bao câp nhât: Chọn một kết nối mạng (WLAN hoặc mạng dữ liệu chuyển đổi theo gói) để nhận thông báo cập nhật ứng dụng từ Samsung Apps.

Câu hình mang: Chọn một cấu hình kết nối mạng do nhà cung cấp dịch vụ đặt sẵn để sử dụng Samsung Apps hoặc tải về các ứng dụng từ Samsung Apps. Nếu cấu hình kết nối không được đặt trước, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết cài đặt chi tiết.

››Cài đặt tả̉i ả̉nh lên

Chi tiế́t tả̉i lên: Xem chi tiết lần tải lên cuối cùng của bạn

Danh sách blog: Tải lên danh sách các trang web hoặc blog.

Cấu hì̀nh tả̉i ả̉nh lên: Chọn cấu hình kết nối để sử dụng khi tải ảnh lên.

Thông báo miễn trừ: Xem thông báo miễn trừ trách nhiệm chung.

››Cấu hì̀nh mạng xã hội

Chọn cấu hình kết nối để sử dụng cho các website cộng đồng.

››Thiết lâp cài đặt

Vị trí cài đặt mặc định: Chọn vị trí bộ nhớ mặc định để cài đặt các ứng dụng mới.

Bả̉o mật

Truy cập và thay đổi các cài đặt sau để bảo mật cho điện thoại và dữ liệu:

Khoa bât nguôn: Bật hoặc tắt tính năng khóa bật nguồn để yêu cầu mật mã điện thoại trước khi sử dụng điện thoại.

Khóa riêng tư: Bảo mật các loại dữ liệu khác nhau; Để truy cập dữ liệu riêng tư, bạn phải nhập mật mã điện thoại.

122Cài đặt