››Mở thanh công cụ widget

Để mở thanh công cụ widget và truy cập các widget,

1

Ở chế độ Chờ, chọn Widget ở phía trên bên trái của màn

2

hình để mở thanh công cụ widget.

Đọc thông báo miễn trừ trách nhiệm về widget và chọn

3

Chấp nhận (nếu cần).

Cuộn sang trái hoặc phải trên thanh công cụ widget để

4

tìm widget bạn muốn sử dụng.

Kéo widget đến màn hình chờ.

5

Chọn Hoàn tất ở góc trên bên trái của màn hình để

6

đóng thanh công cụ widget.

Để di chuyển widget trở lại thanh công cụ widget, chạm

 

và giữ widget cho đến khi một khung màu vàng hiện ra

và kéo nó vào thanh công cụ widget.

Bạn có thể sắp xếp từng ô trên màn hình chờ bằng các widget ưa thích. Cuộn sang trái hoặc phải đến một ô, sau đó đặt widget ở bất kỳ vị trí nào trên màn hình. Để di chuyển widget trên màn hình chờ, chạm và giữ widget cho đến khi khung màu vàng hiện ra, và sau đó đặt nó ở bất kỳ vị trí nào trên màn hình.

››Quả̉n lý các widget kiểu web

Bạn có thể chọn cấu hình widget để kết nối với các dịch vụ web và xem các widget đã tải về.

chế độ Menu, chọn Cài đặt Menu và widget Widget.

Tùy chỉnh điệ̣n thoại

Sử dụng điện thoại hiệu quả hơn bằng cách điều chỉnh cho phù hợp với ưu tiên của bạn.

26Bắt đầu