Mở và quả̉n lý ứ́ng dụng

››Mở nhiều ứ́ng dụng

Điện thoại này cho phep ban thưc hiên nhiều nhiệm vụ băng cach chạy nhiêu ưng dung cung một luc.

Để mở nhiều ứng dụng, bấm phím Menu để trở về menu chính và chọn một ứng dụng để mở.

››Sử dụng trì̀nh quả̉n lý tác vụ

Bạn có thể quản lý nhiều ứng dụng bằng trình quản lý tác vụ. Để mở trình quản lý tác vụ,

1

Bấm và giữ phím Menu. Biểu tượng của các ứng dụng

 

đang hoạt động hiện ra.

2 Điều khiển các ứng dụng đang hoạt động như sau:

Để chuyển giữa các ứng dụng, chọn một ứng dụng từ các biểu tượng của các ứng dụng đang hoạt động.

Để đóng một ứng dụng, chọn .

Để đóng tất cả ứng dụng đang hoạt động, chọn Kế́t thúc mọi ứ́ng dụng.

Sử dụng các widget

Widget là các ứng dụng nhỏ̉ cung cấp nhiều chức năng và thông tin tiện lợi trên màn hình chờ.

Một số widget kết nối với các dịch vụ web. Việc sử dụng widget kiểu web có thể phải chịu thêm phí.

Các widget có sẵn có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Bắt đầu 25