Công cụ

Đồng hồ

Tìm hiểu cách đặt và kiểm soát chuông báo và giờ quốc tế. Bạn cũng có thể sử dụng đồng hồ bấm giờ và bộ đếm ngược thời gian.

››

1

Đặt chuông báo mới

Ở chế độ Menu, chọn Đồng hồ .

2

Chọn Tạo.

3

Đặt chi tiết chuông báo.

4

Khi đã hoàn tất, chọn Lưu.

Chọn Cài bât nguồn tư động để bật tính

năng tự bật nguồn. Tính năng tự bật nguồn đặt cho điện thoại tự động bật kèm theo chuông báo vào thời điểm đã định khi tắt điện thoại.

››Dừng chuông báo

Khi có tiếng chuông báo,

Chạm và giữ Dừng để dừng chuông báo.

Chạm và giữ Đợi tí để tắt tiếng chuông báo trong thời gian báo lại.

››

 

1

Xóa chuông báo

Ở chế độ Menu, chọn Đồng hồ .

2

Chọn

Xóa.

3

Chọn chuông báo bạn muốn xóa và chọn Xóa.

››

 

1

Tạo giờ̀ quố́c tế́

Ở chế độ Menu, chọn Đồng hồ .

2

Chọn Thêm.

 

3

Chọn ô nhập văn bản và nhập một vài chữ của tên thành

 

phố.

 

Để chọn một thành phố trong màn hình xem bản đồ thế giới, chọn Xem bả̉n đồ.

Công cụ 105