1 Ở chế độ Menu, chọn Nhật ký.

 

2 Chọn một tùy chọn mong muốn.

2

Cuộn sang trái hoặc phải để chọn kiểu nhật ký ở trên

 

 

 

 

Lưa chon

Chức năng

 

cùng màn hình.

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem dữ liệu thời gian của các cuộc gọi,

 

Từ nhật ký cuộc gọi và tin nhắn, bạn có thể thực hiện

 

 

 

 

Thời gian

chẳng hạn như thời gian của cuộc gọi

 

cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn trực tiếp đến số liên lạc

 

 

 

cuộc gọi

cuối cùng và tổng thời gian của tất cả

 

bằng cách kéo nhanh số liên lạc sang trái hoặc phải.

 

 

 

 

các cuộc gọi.

3 Chọn một nhật ký để xem thông tin chi tiết.

 

 

 

Bộ đếm tin

Xem số lượng tin nhắn đã gửi hoặc

 

Từ chế độ xem chi tiết, bạn có thể gọi đến một số, gửi

 

nhắn

nhận.

 

tin nhắn đến một số hoặc thêm số vào danh bạ hoặc

 

Bộ đếm

Xem số lượng email đã gửi hoặc nhận.

 

danh sách từ chối.

 

 

thư điên tư

 

 

 

 

 

Xem quả̉n lý nhật ký

 

 

 

Xem bản ghi cước phí của các cuộc gọi,

››

 

 

 

chẳng hạn như cước phí của cuộc gọi

Từ quản lý nhật ký, bạn có thể kiểm tra dung lượng dữ liệu

 

 

cuối cùng và tổng cước phí của tất cả

hoặc số lượng tin nhắn đã gửi hoặc nhận và chi phí và thời

 

Cước phí

các cuộc gọi. Bạn cũng có thể đặt loại

gian các cuộc gọi.

 

 

gọi

tiền và đơn giá, hoặc giới hạn chi phí để

1

Ở chế độ Menu, chọn Nhật ký

Quản ly

 

 

giới hạn các cuộc gọi theo kế hoạch gọi

 

 

của mình; Bộ đếm chi phí có thể không

 

nhât ky.

 

 

 

khả dụng tùy vào thẻ SIM hoặc USIM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn có xóa các bản ghi trong quản lý nhật ký. Từ mỗi

 

 

 

 

màn hình, chọn Xóa.

42Liên lạc