››Dừng chuông báo sự kiệ̣n

Nếu bạn đặt chuông báo cho một sự kiện lịch, chuông báo sẽ kêu tại thời điểm được chỉ định. Để dừng chuông báo, chạm và giữ Dưng.

Nhiệ̣m vụ

Tìm hiểu cách tạo danh sách nhiệm vụ ảo và đặt chuông báo nhắc các nhiệm vụ quan trọng hoặc đặt mức độ ưu tiên.

››

1

Tạo nhiệ̣m vụ

Ở chế độ Menu, chọn Nhiệ̣m vụ.

2

Chọn Tạo.

3

Nhập thông tin chi tiết cho nhiệm vụ.

4

Chọn Lưu.

››

 

1

Xem nhiệ̣m vụ

Ở chế độ Menu, chọn Nhiệ̣m vụ.

2

Chọn

Liệ̣t kê theo và chọn một thể loại để

3

sắp xếp các nhiệm vụ.

Chọn một nhiệm vụ để xem thông tin chi tiết.

 

Đối với các nhiệm vụ đã hoàn thành với thời hạn đã hết,

 

bạn có thể đặt trạng thái của chúng thành đã hoàn thành

bằng cách chọn một nhiệm vụ và ô kiểm từ dòng trên cùng.

Bạn có thể gửi nhiệm vụ đó cho người khác bằng

cách chọn Gửi qua một tùy chọn.

Bạn có thể đồng bộ các nhiệm vụ với máy chủ Exchange sau khi thiết lập cấu hình các cài đặt đồng bộ. tr. 49

Thông tin cá nhân 81