Bắt đầu

Bật và tắt điệ̣n thoại

Để bật điện thoại,

1

Bấm và giữ [ ].

2

Nhập mã PIN của bạn và chọn H.tất (nếu cần).

3

Chọn ngôn ngữ cho màn hình và chọn Tiế́p theo.

4

Chọn ngôn ngữ bàn phím để nhập văn bản và chọn Tiế́p

5

theo.

Chọn múi giờ khu vực của bạn và chọn Tiế́p theo.

6

Đặt ngày và giờ và chọn Tiế́p theo Lưu.

Để tắt điện thoại, bấm và giữ [] và chọn OK.

Tuân thủ tất cả các cảnh báo và chỉ dẫn của nhân viên được ủy quyền khi ở những khu vực hạn chế sử dụng các thiết bị không dây, chẳng hạn như trên máy bay và trong bệnh viện.

Để chỉ sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến của điện thoại, chuyển sang chế độ máy bay. Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Chế́ độ Máy bay.

Bắt đầu 17