Cài đặt

Chức năng

Lưu trư

Chọn vị trí bộ nhớ để lưu ảnh vừa

chụp.

 

Xóa các cài đặt

Xóa các menu và tùy chọn chụp.

 

 

››

1

Quay video

Ở chế độ Chờ, bấm phím Máy ảnh để bật máy ảnh.

2

Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem

3

ngang.

Chọn để chuyển sang chế độ máy quay.

4

Hướng ống kính vào đối tượng và thực hiện các điều

 

chỉnh cần thiết.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số

 

 

Chức năng

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra tình trạng và các cài đặt của

 

 

 

 

 

 

 

máy quay.

: Độ phân giải

1 : Vị trí lưu trữ mặc định

: Độ dài video có thể quay (tùy vào bộ nhớ hiện có)

2Chuyển sang chế độ máy ảnh.

Giải trí 59