2

Tùy chỉnh cài đặt cho tài khoản bằng cách làm theo các

 

hướng dẫn trên màn hình:

 

 

 

 

Lưa chon

Chức năng

 

 

Nhập tên cho tài khoản. Tùy chọn

 

Tên tài khoản

này chỉ có khi thiết lập tài khoản

 

 

email mới.

 

Ðia chi email

Nhập địa chỉ email của bạn.

 

 

 

 

Tên người dùng

Nhập tên người dùng cho tài

 

khoản.

 

 

 

Mật mã

Nhập mật mã cho tài khoản.

 

 

 

 

Máy chủ SMTP

Nhập địa chỉ máy chủ SMTP (máy

 

chủ thư đi).

 

 

 

Cổng SMTP

Nhập số cổng của máy chủ SMTP.

 

 

 

 

Kết nối an toàn

Chọn giao thức bảo mật cho máy

 

chủ SMTP.

 

 

 

 

Lưa chon

 

Chức năng

 

 

 

Loại server thủ

 

Chọn kiểu máy chủ thư đến

 

 

đến

 

(POP3 hoặc IMAP4).

 

 

Máy chủ POP3/

 

Nhập địa chỉ máy chủ thư đến.

 

 

Máy chủ IMAP4

 

 

 

 

 

 

 

 

Cổng POP3/Cổng

 

Nhập số cổng của máy chủ thư

 

 

IMAP4

 

đến.

 

 

 

Kết nối an toàn

 

Chọn giao thức bảo mật cho máy

 

 

 

chủ thư đến.

 

 

 

 

 

 

Chọn cấu hì̀nh email.

 

 

1

Ở chế độ Menu, chọn Email

Cài đặt Câu

 

hình email.

 

 

2 Chọn cấu hình và chọn Đặt.

48Liên lạc